Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Nanna Søndergaard er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

DanskeBolig ApS
Torvegade 16, 4640 Faxe
Hoedgaden 58, 4652 Hårlev
CVR-nr.: 41598522
Telefon: 5671 3040
Mail: Post@danskebolig.dk

 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail:post@danskebolig.dk
 • På telefon: 5673040
 • Ved brev: Torvegade 16, 4640 Faxe - att. ”databeskyttelsesrådgiver”
 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formidling af salg af fast ejendom, grund, andelsboliger, og andre bolig- eller ejendomstyper, til og mellem forbrugere, herunder salgsvurdering, kommissionering og salg, samt dokumentering af diverse bilag. Herudover har vi nogle retlige forpligtelser, herunder at opbevarer legitimationsoplysninger i 5 år.

 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Hvidvaskningsloven, LOFE, Lejeloven, Boligreguleringsloven, Persondataloven, Tinglysningsloven, Markedsføringsloven.
 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Person oplysninger i form af navn, telefonnumre, mailadresser. Herudover behandler vi følsomme personoplysninger i form af cpr-numre, økonomiske oplysninger, civilstatus, sygdomsforløb, relationsoplysninger.
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi videregiver til oplysninger til: Cortex Consult , Diakrit, Mindworking, SR-revision, Bogholder Mie Fredlev, pengeinstitutter og pantebrevsselskaber, forsikringsselskaber.
 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra

En stor del af personoplysningerne kommer fra den registrerede selv. Dog indsamler vi også en række personoplysninger igennem offentlige tilgængelige registre/hjemmesider (eksempelvis tinglysning.dk, kommuner, boligejer.dk, ois.dk mv.)

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 år fra seneste kontakt hvis der udelukkende har været kontakt via telefon/hjemmeside. Legitimationsoplysninger opbevarer vi i 5 år jf. Hvidvaskningsloven. Sagens filer bliver opbevaret i 10, da det er den absolutte forældelsesfrist for rådgiveransvar. Oplysninger til køberkartotek gemmer vi 1 år fra seneste kontakt.

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender profilering til brug for køberkartotek for de personer, som ønsker at at blive oprettet i dette. Det betyder for den registrerede, at vi indsamler oplysninger i form af navn, mailadresse, samt den registreredes ønsker/præferencer ti l en kommende ejendom.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Indsigt i personoplysninger

Ved e-mail har du anmodet om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig hos Nanna Søndergaard.

Vi forstår din henvendelse som en anmodning om indsigt efter databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Vi kan oplyse, at vi behandler oplysninger om dig. En kopi af personoplysningerne vedlægges.

Herudover skal vi i anledning af din anmodning give dig en række oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. De oplysninger vi skal give dig er disse:

 1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
 2. Kategorier af personoplysninger
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere
 4. Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 5. Opbevaring af personoplysningerne
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 8. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
 9. Klage til Datatilsynet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på post@danskebolig.dk

Med venlig hilsen

Nanna Søndergaard, DanskeBolig

 

[1]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 15, stk. 1, fremgår det, at den registrerede har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne med en række informationer.